Avsevärt förenklad samhällsplanering

*  Med räls på pelare blir markinköpen billigare, eftersom mindre mark krävs och verksamheter i städer samt              jord- och ​skogsbruk kan fortgå obehindrat
*  Befintliga stationer i städer kan ligga kvar och lätt att finna plats för omlastningscentraler utmed banan
*  Snabbare tillståndsgivning
*  Låg bullernivå från tåg: med inbyggt bullerskydd i brobanan, stålbroar fyllda med en massa, och rälsen fästade      i ljuddämpande material
*  Skillnader i åverkan på odlingslandskap och samhällen belyses i bildparen ovan och nedan med det breda                spårområdet. Tåg på pelare har alla fördelar

Militära- och försvartekniska aspekter

*  Brobanan är byggd i stål som ett lego, och kan monteras ner och återanvändas. Vid terrorattack kan den                  snabbt byggas upp igen och trafiken återupptas
*  Sabotage eller sprängd sektion av brobanan kan snabbt ersättas med en ny, eftersom den består av                            sammansatta legodelar i stål
*  Allt kan transporteras med tåg / lastbil och allt är hanterbart med utrustningar som finns på marknaden idag