Låga kostnader för investering, drift och underhåll

Investering

*  Alla komponenter är standardiserade och fabrikstillverkade och monteras på plats
*  Pelare och brobalkar är helt i stål. En brobalk på 30 meter väger endast 35 ton och kan lyftas på plats med en mindre kran          och transporten av balkar kräver inte mer än vanlig timmervägsstandard
*  Befintliga stationer kan uppgraderas, och nuvarande vagnpark kan användas tills den fasas ut
*  Mycket låga kostnader för markinlösen


*  Ingen snöröjning eftersom snön faller mellan spåren ner på marken
*  Osannolik risk för urspårning där lok eller vagnar hamnar på marken
*  Osannolik risk för driftstopp pga kollision med andra fordon, djur eller människor
*  Liten risk för kopparstöld och annan åverkan på tågbanan

Drift

Underhåll

*  En räls har lång livslängd då alla 4 sidor kan användas som kontaktyta mot tåghjulen genom att rälsen kan              lyftas upp och vändas med den nya sidan som kontaktyta
*  Vid marksättning kan pelarens höjd lätt ljusteras
*  lätt att byta ur skadade delar
*  Målningen håller i ca 40 år och brobalkarna kan målas om utan hinder för tågtrafiken