Godstransporter Luleå - Narvik

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i godstransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De terminaler som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.

Polar - Malmbanan
Banan byggd på pelare och kan trafikeras av vanliga tåg ifall banan är eletrifierad. Den är också dimensionerad för att klara av godstransporter. Att bygga ut banan till att vara möjlig även med InfraMag är tveksamt då material ifrån malmvagnar (magnetiskt) kan ramla ned på spåret och orsaka problem med själva magnetbanan. Praktiska prover bör göras för att verifiera möjligheterna om detta är möjligt.

Sammanställning Luleå - Narvik

Green Cargo och NSB CCT Intermodal  CCT Intermodal
Blandat 225 km/h 320 km/h
Blandat 3 stopp 3 stopp
7 tim 16 min 3 tim 15 min 2 tim 27 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan 

Luleå och Narvik