AMCCT AB  för en snabb spårbunden framtid

Byggtid, kostnad och ekonomi även för höghastighetsbana baserat på InfraMag tåg

Syftet med att införa höghastighetståg är att korta restider och snabba upp persontransporter. Tidsbesparingen för passagerare på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

Kostnaderna för att anlägga en tågbana omfattar allt från att köpa in mark och utföra markarbete till att tillverka och montera moduler. Genom att stål modulerna tillverkas industriellt och monteras på plats, minimeras kostnaden för tillverkningen. Likaså undviker vi vägfrakter av stora mängder ballast jämfört med ett banvallsbygge. Markarbetet för ett fundament till en pelare är väsentligt mindre än att anlägga en stabil banvall – och det är enklare att justera pelare vid framtida sättningar i marken.

Snabba persontransporter mellan orter kräver att stationerna ligger centralt i städerna. Annars måste resenären byta färdmedel minst en gång till vid start och mål, vilket förlänger restiden väsentligt. Det går att behålla nuvarande stationer, om man låter de nya spåren vila på pelare, vilket innebär stora besparingar.

De faktiska kostnaderna för alternativa sätt att bygga trafikbanan kräver detaljkunskap om bl. a. banans dragning och markens beskaffenhet. Trafikverket har i uppdrag att göra kostnadsjämförelser. Nedan redovisar vi översiktliga kostnader per kilometer tågbana från olika konsultrapporter.

Väljer man att vid byggnationen av banan inkludera vårt InfraMag tillägg så kommer det givetvis att påverka investeringarna, som framgår av sammanställningen. Men den investeringen betalar snabb igen sig då tåg som framförs på den nya stambanan med InfraMag har avsevärt lägre driftskostnader, tillåter högre hastigheter. Underhållet är bara bråkdelar av ett normalt underhåll. Ger en total överlägsen ekonomisktt resultat.

Spår på stålbrobanor

T rafikbanan med mosvarande vanligt axeltryck på 18 ton fast på InfraMag bana
Kostnad per km = 155 miljoner kr
InfraMag tilläggskostnad per km = 60 miljoner
Kostnad för banan per km 215 miljoner kr
Tillkommande el och signalsy​stem 25%
Kostnad per km 54 miljoner
Total kostnad 269 miljoner per km
Investering 194 miljarder
Byggtid 5 år (Sker samtidigt)

Spår på betongbrobanor

SKANSKA
Axeltryck 14 - 22,5 ton
Kostnad per km = 284 miljoner kr
I nvestering 205 miljarder kr

Byggtid 12 år

Spår på marken

Trafikverket
Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 320 - 420 miljoner kr
Investering 230 - 305 m​iljarder kr
Byggtid 25 år
--------------------------------------------------
Trafikverket Budget
Kostnad per km = 283 miljoner kr
Investering 204 miljarder kr
Byggtid 25 år

En stålbro väger en tiondel av en betongbro, och ställer därför mycket mindre krav på transporter och lyft.

Spår på stålbrobanor

AMCCT AB
Axeltryck 18 ton
Längd 30 meter kr
Vikt 160 - 300 ton,
tyngsta delkomponent 35 ton
Kan hanteras av de redskap och maskiner som idag finns på marknaden.

SKANSKA

Axeltryck 14 - 22,5 ton
Längd 40 meter
Vikt 925 -1100 ton
Kräver specialm​askiner och logistik för att kunna transportertas och hanteras..