Centralt placerade stationer

En mycket viktig faktor, i ett resande, är att övergången mellan de olika transporslagen kan ske på ett effektivt och bevämt sätt för resenären. Han/hon skall absolut inte få en kort, eller längre mellan resa för att byta transportslag. Då väljer vederbörande ett annat transportmedel för hela resan. Att som man du diskutterar för uppbyggnad av de nya hastighetsbanorna, att lägga resecentrum utanför ett centralt läge måste anses som ett totalt misslyckande, och kommer att resultera i kraftigt minskat resande. Fokus måste ligga på den resande och inte som nu att man skall bygga omlastningspunkter utanför centrum och därmed skapa en extra struktur som kommer att upplevas som negativt.
 
Vi kan förstå att det kan vara svårt att genomföra ett höghastighetståg i markplanet och med de stora negativa effekterna som det har på kraven på tillgänglig mark. Därför är det dags att samhällsplaneringen intar ett modernt läge och lyfter upp hela utvecklimgen av den framtida järnvägsstrukturen 1 eller två nivåer upp. Järnvägen har haft en enorm inverkan på samhällets utveckling men nu måste den anpassas till ett läge som kan vara förenat med nuläget på 2000 talet och för en modern framtid. Som det nu ser ut så är man på kollisionskurs och med negativa effekter för framtiden.

 

Bild på den nya terminalen i Riga.

 

Ett bra exempel på ett futuriskt tänkande och låt oss ta ett eller två steg till. Låt den centrala brytpunkten bli mellan ett nationellt höghastighetståg terminal och ett lokalt nätverka av tågförbindelser. Vi har för lågt resandeantal i Sverige så varför inte blanda in lätt gods i fom av speciella container som anpassats till höghastighetstågen och där containern kliver av samtidigt som passageraren kliver av. Bli modern och följ med tiden och den förändring som sker med resandet och de små peltförsändelser som kommer att dominera framtiden. Ett handelsmönster som kommer att förändra transportmarknaden. Det ger också möjligheter för mindre tätbefolkade områden att erhålla utökad service grad för resande och leveranser.

 

Av skissen ovan framgår en mindre terminal / station som innehåller både utrymmen för persontransporter som för gods. En lösning som skulle medge betydligt större underlag för att etablera ett höghastighetstågsystem. Det skulle möjliggöra att områden som inte kan motiveras med för lite resande, skulle kunna förses med transportlösningar som tilltalar etableringen på fler ställen änbara mellan storstäder.
 
Med vårt sätt att bygga höghastighetstågens banor av stål har vi helt andra möjligheter att anpassa banorna till de framtida kraven på centralt placerade stationer och terminaler. Man bygger hekt enkelt en nivå till för hastighetståget. Den kan ligga på samma mark som redan har använts för de vanliga tågen. Höghastighetstågen kommer att avskiljas i höjdled och detta spar stora kostnader för att bygga stationer / terminaler. Den genomgående trafiken kan ske men man kanske får sänka hastigheterna till 150 - 200 vid passage beroende på att tillgängligt utrymme för nödvändiga kurvradier inte kan upprätthållas. Denna reduktion skall gämföras med att resenären skulla måst flytta sig till annan extern terminal, kankse 15 - 25 minuters resa. Den genomströmmande kanske förlorar mellan 1 - 2 minuter. Nedan visas en skiss på ett sådant upplägg.

 

 

Efter att man lämnar terminalområdet så fortsätter höghastighetståget på sin egna bana och den andra järnvägförbindelse fortsätter på den lokala järnvägslinjen. Man har uppnåt en maximal lösning för passagerarna med minimal förlust som blir vid en övergång mellan transportalternativen. På bilden nedan ses en sådan lösning och som är hämtat ifrån tåglandet Kina.


 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden