Distribution mellan terminal och slutkund

En mycket viktig delsträcka i det logistiska flödet mellan leverantör och kund!

 

Man skall kunna nå kunden var han än befinner sig. Delsträckan skall vara så kort som möjligt och det betyder att ett nät av tätt liggande omlastningsterminaler finns i den övergripande transportsstrukturen.

 Omlastning skall kunna ske 24 timmar om dygnet.Omlastning skall kunna ske under den befintliga strömförande ledningen på terminalen vilket ger krav på horisontell omlastning.Distributionen skall kunna genomföras av fordon som har sin egen strömkälla i form av batteri eller vätgasdrift.Distributionen kan till en början vara chaufför kontrollerad men skall utvecklas till en helt förarlös distribution.Distributionen skall kunna ske 24 h och mottagning samt hämtning av en enhetslast skall kunna ske automatiskt.

 

Lastbilarna som distribuerar containrar till och från kunden drivs med el. I ett inledande skede körs fordonen  av en chaufför men kommer senare att vara självkörande.

Version;

 

Typ av fordon;

Lastbil

 

Dragbil och trailer

Hanterar containers;

10 och 20 feet

 

10 till 54 feet

Hanterar växelflak;

upp till 7.45 m

 

upp till 12,4 m

Kan förses med bakgavellyft;

ja

 

ja

Chaufför;

ja, idag

 

ja, idag

Framtiden;

Självkörande

 

Självkörande

 

 

Är det möjligt att genomföra?

Vi från AMCCT AB säger att det är fullt möjligt att tekniskt åstadkomma en sådan lösning! Nedanstående bildserie visar hur det kan se ut hos en större kund som har ett kontinuerligt flöde som skall hanteras 24 h och som kan ske utan medverkan från kunden.

Distributionsfordonet anländer till kunden med enhetslasten. Hos kunden finns speciella mottagningsutrustningar som kan fixera enhetslasten. Fordonet backar in och fäster enhetslasten i utrustningen. Fordonet sänks och kvar i mottagningsutrustningen finns enhetslasten. Kunden kan sedan själv lasta av containern när det passar och även lasta den. Distributionsfordonet kommer sedan och hämtar enhetslasten för transport till terminalen vilket sker utan medverkan från kunden. På detta enkla sätt frigörs fordonet från avlastningsprocessen.

 

Har provats i full skala under 4 månader och i verklig drift.

Nedanstående bildserie visar bilder från provet som skedde i Göteborg och ett medverkande åkeri. Projektet finansierades av bl a Vinnova. En uppföljning och utvärdering genomfördes av KTH och det finns en rapport kring projektet som du kan tanka ned här "KTH rapport". Det finns även framtaget en kort video som visar material från våra tester. Om du klickar på nedanstående bild så visas video filmen.

Trailern backar in mellan stolparna som skall placera containern i läge.

 

 

Containern har fäst i stolparna och trailern sänks och hela ekipaget körs därifrån.

Kvar vid lastplatsen finns containern som kan lastas och lossas av kunden på hans egna villkor. Lasten kan inte röra sig i någon riktning och det är så stabilt att man kan köra in med en mindre truck i containern.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden