Brobanan på pelare eller samhället avskuret av en banvallAvsevärt förenklad samhällsplanering

Tågbanor på pelare för gods har samma fördelar som för passagerare:Med räls på pelare blir markinköpen billigare, eftersom mindre mark krävs och verksamheter i städer samt jord- och skogsbruk kan fortgå obehindratBefintliga stationer i städer kan ligga kvar och lätt att finna plats för omlastningscentraler utmed bananSnabbare tillståndsgivningLåg bullernivå från tåg: med inbyggt bullerskydd i brobanan, stålbroar fyllda med en ljuddämpande massa, och rälsen fästade i ljuddämpande materialSkillnader i åverkan på odlingslandskap och samhällen belyses i bildparen ovan och nedan där tåg på pelare tar mycket mindre platsDet lättare godset från den ökande E-handeln kan med fördel fraktas tillsammans på tåg för resenärer och har ofta samma destination


Grövre gods mellan industrier mm har i regel inte samma destination som persontransporter, och kräver en integration med markbundna järnvägar för gods. Däremot gäller att:

 Befintliga godsterminaler / omlastningsterminaler kan ligga kvar och det är lätt att finna plats för omlastningscentraler utmed bananAlla godsfordon skall kunna utnyttjas både på den gamla tågbanan och på pelarbanan. Därför måste pelarbanan vara försedd med luftledningar för de markbundna fordonen 

 

Samhället helt avskuret och uppdelad i två delar.

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden