Stora terminaler markbundna samt terminaler för höghastighetstågen

 

Man kan vid ett första påseende med vår överföringsteknik med myran få uppfattningen att den bara passar in på enkla terminaler på glesbyggden. Men det visar sig att bygger man ut myran med flera enheter och har man samma antal enheter som det finns vagnar så kan man lasta av ett helt på mindre än 3 minuter. En mycket hög verkningsgrad för en terminal. Anpassa sedan de laster som skall lastas på tåget på ett rationellt sätt så kan man klara av att både lasta av och lasta på ett helt tåg på 5 - 7 minuter. Det finns inga andra terminal lösningar som kan konkurrera med de låga hanteringskostnaderna och de snabba tiderna för att hantera ett helt tåg.

 

Nedan finns en schematrisk skiss hur en sådan terminal skulle kunna vara uppbyggd. På den terminalen finns bara 6 st myror som arbetar men terminalen har ändå en mycket hög effektivitet. Sedan kan man uppföra terminalen i flera lager och kan vara i höglagerutförande. Det går att göra utlastningar på motsvarande sida från tåget, och det går att ordna utlastingar i varje kort ända på lagret. Designen kan anpassas till olika behov och tillgängliga platser. Kostnaden för en överföring på stora terminaler är mycket låg och indikationer finns på mellan 50 - 75 kr/hantering. Hela omlastningsprocesserna kan automatiseras.Sedan kan man vid stora bangårdar, på marken, ordna så att ett antal myror, som är spårbundna, bildar att tåg och kan rangerars in på bangårdar och byta lastenheter på andra tåg. Utvecklingsmöjligheterna är stora även när vi pratar om stora godsflöden.

 

Nedan framgår en skiss på en terminal för höghastighetståg och som kan kombineras även med passagerar trafiken. Men här visas delen som har med gods att göra. Att godset kommer att öka med de mindre sändningarna som handlas över internet ökar dramatiskt och måste mötas med adekvata transportmöjligheter. Gods med höghastighetståget svarar i alla aspelter på godsets krav.


 

Nedan finns en bild som visar på möjligheter att ansluta hamnterminaler mad höghastighetstågen.

Höghastighetståget kommer in på en höjd som svarar emot höghastighets läge i transportmiljön. Ett automatlager finns anslutetr för att hantera de lättare containrarna.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden