Blandad tågtrafik på våra brobanor

Våra utvecklade bobanor kan utnyttjas av redan befintliga tåg och vagna eftersom det finns ett spår som följer den internationella standarden som vi har inom Sverige. Är brobanorna utrstade med erforderlig elförsörjning via luftledning samt de signal system som erfordras så är det fritt fram för alla utrustningar att utnyttja spåret. Det betyder att enda skillnaden är att spåret ligger en nivå upp och inte på marken.

Det betyder att det är även möjligt att köra godståg på våra brobanor. Det beror bara på vilket dimensioneringsunderlag som brobanorna har byggts efter. Vi har i de exempel som finns med i hemsidan räknat med 18 tons axeltryck för de lättare tågen. Det finns ävren möjligheter att bygga för 22,5 tons axeltryck. Det klarar av de flesta tågen idag och även godstågen. För de riktigt tunga godstransporterna och hit hör malmbanan. Vi har testat att lägga gränsen för axeltrycket på 35 ton vilket fungerade utan problem.

 Att flytta upp godstransporterna 1 nivå ger en avsevärd skillnad då man talar om kollisioner med andra fordon och djur. Det problemet ar helt avlägsnats. Likaså kan hastigheterna klart ökas och 200 - 250 km är inga problem sett ur trafikbanans villkor med gamla utrustningar.

 

Ovanstående bild visar ICE tåg som kulle vara möjligt att trafikera på våra stålbrobanor.

 

Kompletteras med InfraMag tillägget så kan tåg som är utrustade med den tekniken köra på brobanorna i det närmaste friktionsfritt. Det gör artt man köra ed betydligt högre hastigheter och tåget är dessutom helt säker från urspårningar eller andra liknande problem. Det är helt styrt så hastigheter på 450 km/h och däröver är fullt möjliga.

 

Bilden ovan visar ett Maglevtåg och har inget att göra med InfraMag utan bara påvisar hur ett modernt tåg kan vara utformat.

 Dagens tågfordon för person- och godstrafik kan användas även fortsättningsvisHastigheten bestäms av fordonen, inte av spåren: nya InfraMag tillåter godståg < 320 km/h och persontåg 450 km/h och däröverSnabba godsleveranser är ett krav idag, eftersom företagen har minimerat sin lagerhållning och den växande e-handeln med paket skall nå kunden inom någon dag. Höghastighetståg kan ingå i ett system "pollitera gods"Täta omlastningsstationer utmed stambanorna ger snabbare leverans av gods till kund utan att störa övrig tågtrafik

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden