Framtida energisnåla transportmedel måste hjälpa människan och naturen att överleva


Den framtida utvecklingen i ett längre perspektiv

Den globala uppvärmningen ställer krav på en alternativ framtid med miljövänliga transporter av människor och gods. Järnvägen förväntas överta stora delar av dagens inrikesflyg och långväga lastbils- och personbilstransporter. Transportmängden förväntas samtidigt växa kraftigt med ökad konsumtion och e-handel. Att förutsäga den framtidautvecklingen är svårt och speciellt inom infrastrukturen som har oerhört lnga ledtider innan en ny utveckling har kunnat geomföras.

 

Vi var först ute med den horisontella hateringen av lastbärare och att all hantering kan ske under den befintliga elledningen. Det har efter ca 40 år ännu inte fått någon genomslagskraft. Det som nu sker med den globala uppvärmningen och man börjar mer och mer inse att allt handlar egentligen om energi kan ge utvecklingen en knuff i vår riktning. Vi har sammanställt en kort film om vad vi trodde skulle kunna genmföras men som visat sig ännu inte har gått att genomföra även fast vi sparar mycket energi och är miljövänligt. Nu börjar fokus riktas mot vad vi har förespråkat under lång tid.


 

Redan idag är det trångt på spåren, och därför bör de nya stambanorna rikta sig till höghastighets- och snabbtåg, medan befintliga banor kan fokusera på godstrafik. Dock kan även höghastighetståg svara för en del av distributionen av paket till den växande e-handeln med krav på snabba leveranser.

Vi har med vårt nyutvecklade InfraMag system på pelare skapat möjlighet att integrera både gammal och ny teknik, och att den gamla tekniken kan fasas ut allteftersom utvecklingen kräver detta InfraMag tillåter att de befintliga fordonen kan användas. Man kan välja om man redan idag skall utrusta brobanorna och tågen med InfraMag tekniken eller komplettera med det senare – vilket fördyrar investeringen rejält.

Spårbanan i stål kan monteras ned och ersättas med moduler som uppfyller tillkommande krav. De nedmonterade enheterna kan monteras upp på annat ställe där de passar bättre eller smältas ned.

Modulerna i tågbanan och på tågen är återanvändbara och därmed uppnås en stor flexibilitet som garanterar att redan gjorda investeringar får ett fortsatt liv.

 

 

 

Gammal teknik möter ny

Ett krav på InfraMag-tekniken är att den smidigt ska samordnas med befintlig teknik. På så vis undviks kapitalförstöring, och de befintliga spåren kan användas av nya och gamla fordon, och båda dessa kan gå på de magnetförsedda spåren.

 

 

 

Magnetkrafter bär upp varje vagn och boggin driver dessa framåt eller bakåt. Energin som krävs för att ”lyfta” lasten i höjdled i uppförsbackar återvinns väsentligen när tåget rullar i nedförsbacke.

Konstruktionen med en stödprofil (grön) på var sida om spåret tillåter att man också i efterhand kan montera på en InfraMag magnetslinga på banan.
Magnetspårbanan övergår i vanliga spår i stationsområdet där tågens hastighet är låg. Då tar boggins hjul upp hela tågets vikt och driften liknar den för vanliga tåg. Därför kan befintliga stationer bevaras, och den redan befintliga strukturen med växlar på stationsområdet kan utnyttjas.

 


Samordningen mellan magnetspåren och de vanliga spåren illustreras i skissen nedan. De gröna linjerna är utrustade med InfraMag tekniken.

 


AMCCT infrastruktur ett alternativ för framtiden

För alla länder som står i beredskap att göra något åt sin järnvägsstruktur bör våra lösningar på den kommande infrastrukturen vara mycket intressant.

Vi berättar mera vid en kontakt med oss!

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.
Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden   Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden