Välkommen till AMCCT AB, vi kommer att utveckla nästa generation av Intermodala transporter mot en helt CO2 fri infrastruktur! Vi vill också vara med i diskussionerna om de kommande höghastighetstågen. Vi har därför tagit fram en helt egen version på en lösning för HELA Sverige!

vi har samlat de innovativa spjutspetskunskaperna! som vÅgar tÄnka annorlunda infÖr framtiden och fÖra utvecklingen framÅt!

Lokalisering!

Vi har haft interna diskussioner om var vi skall lokalisera oss för att utvecklas vidare och speciellt för att på bästa sätt utveckla AMCCT AB. Flera platser har varit aktuella. Det som är mest troliga i dagsläget är Örnsköldsvik men är inte slutgiltigt bestämt. Där finns tillgång till kompetenta medarbetare och den industriella sammansättningen på orten är positiv. Vi har för avsikt att starta upp verksamheten när alla förutsättningar finns på plats.


IDEDU AB dotterbolag till AMCCT AB.
Vi har satt upp företaget IDEDU AB som kommer den första tiden att vara ett helägt dotterbolag till AMCCT AB. Företaget kommer att utveckla hela konceptet inom den intermodala transport sektorn som svarar mot vad AMCCT har tagit fram, beträffande framtiden inom intermodala transporter. Men även hamnar och hantering inom hamnarna berörs av den framtida utvecklingen. Det finns även andra intressanta områden och snabbtågen är ett av dom. Men för att få en bättre beskrivning besök IDEDUS:s hemsida.

 

Det är ett stort uppdraget som vi har lagt på IDEDU! De kommer nu att kunna helt fokusera på uppdraget och har total ansvar för att det kommer att genomföras enligt våra direktiv. Tidplaner och kravspecifikationer finns framtagna och bildar en fast struktur att arbeta mot.

 

Företaget AMCCT AB kommer att arbeta med de övergripande målen samt arbeta mot marknaden både inom Sverige men även mot utlänska marknader. Organisationen kommer inte att vara stor i början men kommer att anpassas efter marknadens krav. Lokaliseringen av AMCCT AB kan även komma att vara lokaliseras på annan ort än IDEDU AB..

 

Vi har lång erfarenhet och är lätta att samarbeta med och är dokumenterat mycket kreativa. Vi har under lång tid arbetat mot miljövänligare lösningar. Vi arbetar mot hållbara helhetskoncept, hade det som mål långt innan alla började ens prata om hållbara scenario. Vi pratar inte bara om det, vi gör det, och vi har gjort det under decenier.

 

Kreativa Innovationer!

Vi vill även ge möjligheter att ta del i tankar och innovationer som vi arbetar med, och som kommer att vara vägledande för IDEDU, vi tror på ett öppet agerande och dialog istället för att låsa in oss på vår egen kammare. Vi har sammanställt, tillsammans med IDEDU AB, idag 4 st innovationer som vi har skrivit enkla pdf dokument om som beskriver hur vi ser på framtiden. Kan vara kontorversiella i vissa fall men vi tror på dom och oss själva! Du kan klicka på respektive bild nedan så kommer du direkt till respektive pdf-fil.

 

Image 2

Innovation 1A

snabbtÅg pÅ pelare i ett sÖmlÖst integrerat utförande med markbundet system - hela landet lever upp!

 

Ett förslag på hur ett snabbtåg-system kan integreras med ett markbundet system. Låter hela landet leva upp och som helt konkurrerar ut flyget. Dokumentet är levande så det kommer att utvecklas ytterligare.

Image 2

Innovation 1B

tÅg pÅ pelare

SnabbtÅg / HÖghastighetstÅg pÅ pelare i ett nytt utfÖrande

 

Ett förslag på hur ett Höghastighets-system kan byggas upp med annan teknik som är mycket konkurrenskraftigt och som täcker hela landet och därmed kommer även landsbyggden att leva.

Image 2

Innovation 1C

snabbtÅg pÅ pelare Höghastighetståg som kombineras med maglevtåg

 

Ett förslag på hur ett Höghastighetssystem kan integreras med en maglevlösning. Sverige får ett hypermodernt utförande på sin rälsbundna trafik.

Image 2

Kalkyler!

Övergripande kalkyler systemet infÖrt i hela landet och en modern struktur erhÅlls.

 

Vi har gjort en övergripande kalkyl vad det skulle kosta att införa systemet i hela landet. Här finns en sammanställning på totalkostnaderna, med vissa begränsningar.

 

 

 

 

Image 2

Innovation 2

snabbtÅg / hÖghastighetstÅg inte enbart fÖr passagerare utan Även fÖr gods. Hela landet lever upp!

 

Hur skall landsbyggden ta del av den snabba infrastrukturen med snabbtåg. Vi inkluderar gods på snabbtågen /höghastighetstågen. Den nya strukturen på gods med större antal sändningar med mindre paket ändrar på det nuvarande godsflödet.

Image 2

Innovation 3

framtida snabba intermodala transporter.

 

En av de viktigaste innovationerna och där vi kan skapa en helt CO2 fri infratruktur. En heltäckande innovation som berör alla delstegen inom intermodala transporter. Dokumentet är levande så det kommer att utvecklas ytterligare.

 

 

 

Image 2

Innovation 4

Framtida hamnlÖsningar och hantering i hamnar.

 

Här finns samlat en del innovationer inom hamnar och hamnteknik. Framtida hanteringar och layoter för rationell hamnhantering. Dokumentet är levande så det kommer att utvecklas ytterligare.

 

 

 

 

 

 

 


 

AMCCT terminal.


Vi har kvar länken till vår animering av hur en AMCCT terminal version 2 fungerar. Du kan klicka på bilden ovan så kommer du direkt till animeringen.

 

Det är kompakta billiga terminaler och som kan placeras på lämpliga korta avstånd mellan terminalerna. Det betyder att godset kan transporteras längre på järnväg. Terminalen har utvecklats och kommer att presenteras i den nya versionen 3, när vi har byggt vår första prototyp av version 3 kommer vi att lägga upp nya animeringar.

 

 

Distributionen i version 2 av AMCCT systemet.

 

Den länken hittar du om du klickar på bilden så kommer du till den animering som tidigare visade distributionen av en container och hur den lämnas hos kunden i speciella stolpar avsedda för att ta emot enhetslaster.

 

Distributionen kommer att utföras med hjälp av elektriska fordon. Eftersom tätheten bland terminalerna är avsevärt kortare kommer distributionssträckan i systemet att vara avsevärt kortare varför den kan baseras på eldrift. Vi låter den gamla versionen ligga kvar men mycket har förändrats i distributionen och det kommer att presenteras när vi har startat vår verksamhet.